Semester Fees Details


Semester Fees Details

SEMESTER FEES SPLIT DETAILS (2015-2016)

                   SEMESTER - I                                                                                                SEMESTER - II

CLASS TUTION FEE SPECIAL FEE ADMISS. FEE LAB FEE RECORD TOTAL TUTION FEE SPECIAL FEE RECORD TOTAL
I B.C.A 4750 7150 100 2000 200 14200 4750 9250 400 14400
II B.C.A 4750 7250    - 2000 200 14200 4750 9250 200 14200
III B.C.A 4750 7250    - 2000 200 14200 4750 9250 200 14200
                     
I B.Sc (CS) 4750 6150 100 2000 200 13200 4750 8250 400 13400
II B.Sc (CS) 4750 6250    - 2000 200 13200 4750 8250 400 13400
III B.Sc (CS) 4750 6250    - 2000 200 13200 4750 8250 200 13200
                     
I B.Sc(M) 2850 6050 100    -   - 9000 2850 6150    - 9000

II B.Sc(M)

2850

6150

  -

   -

200

9200

2850

6150

200

9200

III B.Sc(M)

2850

6150

 

   -

     -

9000

2850

6150

   -

9000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I B.Com 

2850

7050

100

     -

   -

10000

2850

7150

  -

10000

II B.Com

2850

7150

  -

     -

  -

  -

2850

7150

  -

10000

IIIB.Com

2850

7150

  -

     -

  -

  -

2850

7150

  -

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I B.Com(A&F) 2850 7050 100  -    - 10000 2850 7150   - 10000
IIB.Com(A&F) 2850 7150    -   -    - 10000 2850 7150    - 10000
                     
I B.Com(CS) 2850 5050 100      -   - 8000 2850 5150   - 8000
II B.Com(CS) 2850 5150     -      -   - 8000 2850 5150   - 8000
IIIB.Com(CS) 2850 5150     -      -   - 8000 2850 5150   - 8000
                     
I B.B.A 4750 3150 100     -    - 8000 4750 3250   - 8000
II B.B.A 4750 3250   -     - 200 8200 4750 3250 200 8200
III B.B.A 4750 3250   -     -    - 8000 4750 3250   - 8000
                     
I M.Com 2850 4050 100     - 200 7200 2850 4150 200 7200
II M.Com 2850 4150    -    -  200 7200 2850 4150 200  7200